Specialkliniker

Idrottsklinik

En idrottares utveckling och framgång förutsätter en god hälsa. Tyvärr hör skador och insjuknanden till en idrottares liv, och en adekvat vård samt förebyggande av dem är viktigt ur karriärutvecklingens synvinkel.

På Läkarcentral Fenix Idrottsklinik behandlas olika idrotts- och motionsskador, olyckor och problem som har samband med fysisk ansträngning.
I Idrottsklinikens team jobbar ortopeder med erfarenhet av behandling av idrottsskador, en läkare under specialistutbildning i idrottsmedicin, fysioterapeuter samt en naprapat med erfarenhet av både den fysiska och den psykiska delen av idrotten. Ibland kan en skada även kräva kirurgisk behandling, och därför spelar Fenix operationsteam i Helsinfors en viktig roll i Idrottsklinikens verksamhet.

Utöver läkarkontroller som förutsätts för en idrottares licens erbjuder Idrottskliniken även individuella hälsokontroller för idrottare.

En idrottares hälsokontroll har för avsikt att förebygga motionsskador och avslöja eventuella latenta sjukdomar som kunde utgöra ett hinder för en lovande idrottskarriär. Hälsokontroller lämpar sig för motionärer på alla nivåer som ett verktyg mot en mera individuell och hälsosammare träning.
Bekanta dig med Idrottarens hälsokontroll här:

(FÖREBYGGANDE)
Normal hälsokontroll för idrottare

Innehållet i hälsokontrollen:

1. Blankett för förhandsuppgifter
Med hjälp av blanketten för förhandsuppgifter kartläggs idrottarens allmänna hälsotillstånd, eventuella risker för ärftliga sjukdomar, tidigare sjukdomar, sömn och kost. Vi ber dig vänligen att fylla i blanketten för förhandsuppgifter noggrant före hälsokontrollen. Länk: blankett för förhandsuppgifter (pdf)
2. Laboratorieundersökningar
Laboratorieundersökningar görs innan att du kommer till hälsokontrollen. I undersökningarna ingår blodstatus och EKG. Du behöver inte fasta före laboratorieundersökningarna.
3. Läkarkontrollen
I läkarkontrollen gås igenom blanketten för förhandsuppgifter samt resultaten av laboratorieproven och undersöks idrottarens hälsotillstånd och funktionsförmåga. Vid mottagningen bedöms hjärtats och lungornas funktion, undersöks ledernas rörelsebanor samt extremiteternas riktningar. Det är viktigt att identifiera eventuella felpositioner och problem med muskelbalansen.

Utökad hälsokontroll för idrottare:
En utökad hälsokontroll för idrottare innehåller utöver den normala hälsokontrollen mera laboratorieprov (blodstatus, D-vitamin, ferritin, sköldkörtelprov) samt en first beat -analys.
Ifall du lider av en långvarig trötthet eller en försvagad allmänkondition, symtom på en förlängd infektion eller astmaliknande symtom, vänligen till en början boka tid hos en idrottsläkare, varefter ytterligare utredningar skräddarsys för dig enligt en individuell bedömning.
Hälsokontroll för motionärer lämpar sig för aktiva motionärer som är över 40 år gamla. I kontrollen ingår blanketten för förhandsuppgifter, EKG, laboratorieprov (blodstatus, natrium, kalium, njurfunktionsprov, känsligt inflammationsvärde, sköldkörtelprov, D-vitamin, ferritin, levervärdeprov alat och afos) samt en läkarkontroll. Boka tid för motionärens hälsokontroll här.
Vårt övergripande mål är en frisk idrottare, från tävlingsidrottare till motionär!

Tester på funktionsförmåga:
Vi gör skräddarsydda tester på funktionsförmåga för motionärer, aktividrottare och idrottsföreningar. Mera uppgifter om testerna ger Idrottsklinikens fysioterapeuter per telefon eller per e-post.

Firstbeat välmåendeanalys
Firstbeat välmåendeanalys mäter idrottarens återhämtning.

Läs mera om Firstbeat välmåendeanalys här.

Idrottsklinikens tjänster:

 • Hälsokontroller för idrottare (licenskontroller och individuella hälsokontroller)
 • Fysioterapi, naprapati och rehabilitering
 • Olyckor och skador som kräver operativ behandling i samarbete med Bulevardens Klinik
 • Hjälp med utförandet och tolkningen av Firstbeat välmåendeanalys

Varför är detta gott för en idrottare?
Som stöd för förebyggande vård kan vid behov användas en välmåendeanalys som mäter pulsens variationsintervall (HRV). Firstbeat välmåendeanalys analyserar återhämtningsnivån och bedömer sömnens kvalitet samt tillräcklighet. Genom analysen får man även information om motionens träningsrespons. Firstbeat välmåendeanalys används i många av världens bästa idrottsföreningar!

Hjälp med tillverkningen av Footbalance Medical skosulor och fötternas fysioterapi

Läs mera om Footbalance Medical skosulor här.

Footbalance Medical skosulor
Fötterna spelar en viktig roll som hela kroppens stödpelare. Många muskel- och ledsmärtor i fotblad, vrister, knän, höften och ryggen kan bero på en fel riktning av fötterna. Footbalance Medical skosulor ger naturligt stöd för fötterna och kroppens riktningar, förbättrar funktionsförmågan och befrämjar fötternas hälsa. På basis av en fotanalys utförd av en fysioterapeut får idrottaren information om eventuella problem med nedre extremiteter, och skosulorna kan utformas enligt behov av idrottarens fot så att de sitter så bra som möjligt.

Tidsbokning och tilläggsuppgifter
Tidsbokning per telefon 0400 808 140.

Idrottsklionikens team består av:

Iiro Välimäki,
allmänläkare, medicine doktor, under specialistutbildning i idrottsmedicin

Carl Lybäck
Specialistläkare i ortopedi och traumatologi, American College of Sports Medicine cert. 2016

Christer Lybäck
Medicine doktor, specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Carola Krook
Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Heidi Niemi
Fysioterapeut

Jani Räsänen
Fysioterapeut

Sini-Marja Heikkinen
Naprapat

Allergi- och astmaklinik

Det är viktigt att upptäcka och diagnostisera astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i ett tidigt skede. Med rätt vård och rätta åtgärder kan man minska på symtomen och främja en normal lungfunktion. Allergi- och astmasymtom orsakar för många problem en stor del av året, eller till och med dagligen för en del. Allergi- aoch astmaklinikens mål är att underlätta allergi- och astmapatientens vardag.

Astma är en långvarig sjukdom, med symtom som hosta, slembildning, andnöd och vinande andning. Symtomen kan variera och kan ibland förekomma som astma-anfall.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas ofta av tobak, sjukdomen framskrider långsamt. Symtomen är andnöd i samband med anstängning, hosta, slembildning och vinande andning.

Läkaren kan skicka dig till astmaskötarens mottagning med remiss. Det är också möjligt att komma till mottagningen utan remiss i vilket skede av sjukdomen som helst, om du/ni behöver råd eller handledning. Läkarordinationer och recept skrivs och förnyas endast av läkaren.

Barn och astmasymtom

Det är vanligt att barn har astma eller allergi.

Om barnets andning viner och piper eller barnet har andningssvårigheter är det viktigt att ta i beaktande möjligheten att det kan vara fråga om astma. Hosta eller andningsproblem i samband med ansträngning eller genast efter, kan också tyda på astma.

Utdragen hosta kan vara ett symtom på begynnande astma. Vanligaste formen av astma hos barn märks i samband med luftrörsinfektioner, prognosen för sådana astmasymtom är god och symtomen avtar när barnet blir äldre. Risken för att utveckla astma är större om det finns astma i släkten eller om barnet har atopisk hud och födoämnesallergier.

Lungfunktionsundersökningarna har en central roll när man diagnostiserar astma

En varierande grad av obstruktion, som leder till ansträngd andning, är typisk för astma. Det här kan man undrsöka med hjälp av olika lungfunktionsundersökningar.

Astmasymtom hos barn i skolåldern och hos vuxna kan undersökas med spirometri. Den här undersökningen mäter lungvolymen och registerar också hur hårt man kan blåsa och hur snabbt luftrören töms. Undersökningnen utförs genom att blåsa i en apparat. I samband med undersökningen ges ofta en luftrörsvidgande medicin, för att utreda hur mycket sådana mediciner inverkar.

För mindre barn (i åldern 2–7 år) är oskillometriundersökningen lämpligare, eftersom den bara kräver att barnet andas normalt genom ett rör. Oskillometrimätningarna ger viktig information om hur luftrören fungerar och också med den här undersökningen kan man utreda hur mycker luftrörsvidgande medicin inverkar.

Både spirometri och oskillometriundersöknignarna kan kombineras med belastningstest, för att noggrannare utreda hur lungorna fungerar i olika situationer.
Spirometri och oskillometri är helt smärtfria undersökningar och används både när man utreder diagnos, men också när man följer med hur medicineringen fungerar eller när man avslutar medicineringen.

Allergisymtom

Utredning av allergisymtom är viktigt, speciellt om symtomen är kraftiga. Målet för behandlingen av alla allergiska sjukdomar är att minimera symtomen och hitta en balans så att man kan leva så normalt som möjligt. Djur- och pollenallergi är vanliga i skolåldern och hos vuxna. Kraftiga allergisymtom kan märkbart försämra livskvaliteten och funktionsförmågan. Hos små barn är det vanligare med födoämnesallergier och svåra atopiska hudproblem. Barnens symtom varierar ofta i olika åldrar. Allergisymtomen sköts genom att undvika det som orsakar kraftiga symtom, allergimedicinering samt hyposensibilisering.

Hyposensibilisering

Hyposensibilisering skiljer sig från allergimediciner på så sätt att hypsensibiliseringen behandlar orsaken till allergin och inte enbart symtomen. Hypsensibilisering kan ges som injektioner eller tabletter. Med hyposensibilisering sköter vi pollenallergi (lövträd och gräs) samt allergi mot dammkvalster.

Till allergi- och astmaklinikens tjänster hör omfattande allergi- och astmaundersökningar samt vårdmetoder:

 • Allergi- och astmahandledning
 • PEF-undervisining (också arbetsplats-PEF-uppföljning), medicin-inhalationsteknik/astmainfo
 • Hudvårds- och allergihandledning
 • Allergitestning:
  - allergitest (pricktest) ja IgE (blodprov)
  - provokationstest (födoämmne- ja medicinprovokationer)
 • Lungfunktionsundersökningar
  - spirometri (grundundersökning, bronkodilatation och belastningsspirometri)
  - impulssioskillometri (grundundersökning, bronkodilatation och belastningsstest)
 • Hyposensibilisering (injektion- och tablettbehandling)

Allergi- ja astmaklinikens team:

Maria Myllylä,
allergi- och astmaskötare, sjukskötare

Liisa Winter,
barnläkare

Jere Reijula,
lungläkare och allergolog

Johan Hedström,
öron- näs och halsläkare

Iiro Välimäki,
allmänläkare

Joonas Tynkkynen,
allmänläkare och företagshälsovårdsläkare

Janika Viljala,
sjukskötare

Marina Vuorela,
sjukskötare

Katarina Sällström,
sjukskötare

Mentalhälsoklinik

I Fenix mentalhälsoklinik får du hjälp från erfarna och mångsidigt kompetenta psykiatrer och psykologer. Vi är van vid att förebygga, identifiera och behandla psykiska sjukdomar.
De vanligaste orsakerna till tidsbokning till psykiater:

 • Utmattning och stress
 • Förstämningssyndrom
 • Försvagandet av arbetsförmåga
 • Problem med mänskliga relationer
 • Bedömning av medicineringsbehov och uppföljning av medicinering

Du kan hänvända dig till oss även vid lindrigare psykiska problem och livets kriser.
Vi kan erbjuda även rehabiliterings- och arbetsförmågabedömningar samt arbetshandledning.

Pauliina Piiroinen
psykiater

Charlotta Suokas
psykolog, psykoterapeut

Jussi Toikka
psykiater

Marie Sund
psykolog

Diabetesklinik

Fenix diabetesklinik är menad för alla med konstaterad diabetes typ-2, diabetes symtom eller personer som har risk för att insjukna i diabetes.

Diabetes är en allvarlig sjukdom som man kan lära sig leva med. Med små förändringar i livsstilen kan man förhindra att diabetesen leder till följdsjukdomar.

Diabetesklinikens tjänster:
Läkare
Företagsläkare
Diabetesskötare
Företagshälsovårdare
Näringsspecialist
Laboratorietjänster