Specialkliniker

Allergi- och astmaklinik

Det är viktigt att upptäcka och diagnostisera astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i ett tidigt skede. Med rätt vård och rätta åtgärder kan man minska på symtomen och främja en normal lungfunktion. Allergi- och astmasymtom orsakar för många problem en stor del av året, eller till och med dagligen för en del. Allergi- aoch astmaklinikens mål är att underlätta allergi- och astmapatientens vardag.

Astma är en långvarig sjukdom, med symtom som hosta, slembildning, andnöd och vinande andning. Symtomen kan variera och kan ibland förekomma som astma-anfall.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas ofta av tobak, sjukdomen framskrider långsamt. Symtomen är andnöd i samband med anstängning, hosta, slembildning och vinande andning.

Läkaren kan skicka dig till astmaskötarens mottagning med remiss. Det är också möjligt att komma till mottagningen utan remiss i vilket skede av sjukdomen som helst, om du/ni behöver råd eller handledning. Läkarordinationer och recept skrivs och förnyas endast av läkaren.

Barn och astmasymtom

Det är vanligt att barn har astma eller allergi.

Om barnets andning viner och piper eller barnet har andningssvårigheter är det viktigt att ta i beaktande möjligheten att det kan vara fråga om astma. Hosta eller andningsproblem i samband med ansträngning eller genast efter, kan också tyda på astma.

Utdragen hosta kan vara ett symtom på begynnande astma. Vanligaste formen av astma hos barn märks i samband med luftrörsinfektioner, prognosen för sådana astmasymtom är god och symtomen avtar när barnet blir äldre. Risken för att utveckla astma är större om det finns astma i släkten eller om barnet har atopisk hud och födoämnesallergier.

Lungfunktionsundersökningarna har en central roll när man diagnostiserar astma

En varierande grad av obstruktion, som leder till ansträngd andning, är typisk för astma. Det här kan man undrsöka med hjälp av olika lungfunktionsundersökningar.

Astmasymtom hos barn i skolåldern och hos vuxna kan undersökas med spirometri. Den här undersökningen mäter lungvolymen och registerar också hur hårt man kan blåsa och hur snabbt luftrören töms. Undersökningnen utförs genom att blåsa i en apparat. I samband med undersökningen ges ofta en luftrörsvidgande medicin, för att utreda hur mycket sådana mediciner inverkar.

För mindre barn (i åldern 2–7 år) är oskillometriundersökningen lämpligare, eftersom den bara kräver att barnet andas normalt genom ett rör. Oskillometrimätningarna ger viktig information om hur luftrören fungerar och också med den här undersökningen kan man utreda hur mycker luftrörsvidgande medicin inverkar.

Både spirometri och oskillometriundersöknignarna kan kombineras med belastningstest, för att noggrannare utreda hur lungorna fungerar i olika situationer.
Spirometri och oskillometri är helt smärtfria undersökningar och används både när man utreder diagnos, men också när man följer med hur medicineringen fungerar eller när man avslutar medicineringen.

Allergisymtom

Utredning av allergisymtom är viktigt, speciellt om symtomen är kraftiga. Målet för behandlingen av alla allergiska sjukdomar är att minimera symtomen och hitta en balans så att man kan leva så normalt som möjligt. Djur- och pollenallergi är vanliga i skolåldern och hos vuxna. Kraftiga allergisymtom kan märkbart försämra livskvaliteten och funktionsförmågan. Hos små barn är det vanligare med födoämnesallergier och svåra atopiska hudproblem. Barnens symtom varierar ofta i olika åldrar. Allergisymtomen sköts genom att undvika det som orsakar kraftiga symtom, allergimedicinering samt hyposensibilisering.

Hyposensibilisering

Hyposensibilisering skiljer sig från allergimediciner på så sätt att hypsensibiliseringen behandlar orsaken till allergin och inte enbart symtomen. Hypsensibilisering kan ges som injektioner eller tabletter. Med hyposensibilisering sköter vi pollenallergi (lövträd och gräs) samt allergi mot dammkvalster.

Till allergi- och astmaklinikens tjänster hör omfattande allergi- och astmaundersökningar samt vårdmetoder:

 • Allergi- och astmahandledning
 • PEF-undervisining (också arbetsplats-PEF-uppföljning), medicin-inhalationsteknik/astmainfo
 • Hudvårds- och allergihandledning
 • Allergitestning:
  - allergitest (pricktest) ja IgE (blodprov)
  - provokationstest (födoämmne- ja medicinprovokationer)
 • Lungfunktionsundersökningar
  - spirometri (grundundersökning, bronkodilatation och belastningsspirometri)
  - impulssioskillometri (grundundersökning, bronkodilatation och belastningsstest)
 • Hyposensibilisering (injektion- och tablettbehandling)

Allergi- ja astmaklinikens team:

Maria Myllylä,
allergi- och astmaskötare, sjukskötare

Liisa Winter,
barnläkare

Johan Hedström,
öron- näs och halsläkare

Iiro Välimäki,
allmänläkare

Joonas Tynkkynen,
allmänläkare och företagshälsovårdsläkare

Janika Viljala,
sjukskötare

Diabetesklinik

Fenix diabetesklinik är menad för alla med konstaterad diabetes typ-2, diabetes symtom eller personer som har risk för att insjukna i diabetes.

Diabetes är en allvarlig sjukdom som man kan lära sig leva med. Med små förändringar i livsstilen kan man förhindra att diabetesen leder till följdsjukdomar.

Diabetesklinikens tjänster:
Läkare
Företagsläkare
Diabetesskötare
Företagshälsovårdare
Näringsspecialist
Laboratorietjänster

Mentalhälsoklinik

I Fenix mentalhälsoklinik får du hjälp från erfarna och mångsidigt kompetenta psykiatrer och psykologer. Vi är van vid att förebygga, identifiera och behandla psykiska sjukdomar.
De vanligaste orsakerna till tidsbokning till psykiater:

 • Utmattning och stress
 • Förstämningssyndrom
 • Försvagandet av arbetsförmåga
 • Problem med mänskliga relationer
 • Bedömning av medicineringsbehov och uppföljning av medicinering

Du kan hänvända dig till oss även vid lindrigare psykiska problem och livets kriser.
Vi kan erbjuda även rehabiliterings- och arbetsförmågabedömningar samt arbetshandledning.

Pauliina Piiroinen
psykiater

Charlotta Suokas
psykolog, psykoterapeut

Jussi Toikka
psykiater

Marie Sund
psykolog

Päivi Hartikainen
psykolog

Sömnapné

Har jag sömnapné?

Snarkande, långa andningsuppehåll, att vakna till en känsla av att kvävas, huvudvärk på morgonen, trötthet under dagen, irritabilitet, koncentrationssvårigheter och minnesproblem kan alla vara symptom på sömnapné.

Ifall du upplever att du har av dessa ovanstående symptom, boka en tid till en allmänläkare som har kännedom om sömnapné (Iiro Välimäki, Joonas Tynkkynen, Karl Lönnberg).

Allmänläkarmottagning

Läkaren gör en initial kartläggning om din situation och skriver remisser till möjliga tilläggsundersökningar med beaktande till eventuella andra associerade sjukdomar och utsättande faktorer. För att utesluta andra faktorer och sjukdomar som orsakar trötthet kollar läkaren oftast basblodbilden, långtidssockret samt kolesterol- och sköldkörtelvärden. Ibland kan man också behöva kolla lungröntgen, spirometri eller hjärtfilm.

Sömnapné-diagnosen baserar sig på förundersökningen, kliniska undersökningen och resultatet av sömnpolygrafin. I kliniska undersökningen uppmärksammar man hjärtats och lungornas auskultationsfynd, blodtrycket, BMI och midjemåttet. Därtill kollar man också strukturer i ansiktet som kan sammanhänga med sömnapné: Näsans trånghet, storleken på tungan och tonsiller, bett fel och andra faktorer. Vid behov konsulterar man öron-näs-och hals specialist (Tuomas Klockars). I vissa fall kan en konsultation av tandläkare också vara nödvändig.

Sömnregistrering

Om du får av läkaren en remiss till egentliga undersökningen som kan ge sömnapné diagnosen (sömnpolygrafi), skall du boka en tid för att hämta apparaten av en skötare, som hjälper dig att gå igenom användningen. I sömnpolygrafin mäter man andningen under sömnen, snarkande och syrenivån i blodet.

Lungläkarens mottagning

Om man får diagnosen medelsvår eller svår sömnapné, bokas det en tid till lungsjukdomarnas specialistläkare Jere Reijula. Situationen kartläggs noggrant och individuellt på mottagningen. I vissa fall kan vården genast börjas med CPAP-masken, med hjälp av våra skötare.

Sjukskötarens mottagning

Ifall ni tillsammans med läkaren kommer fram till att ni börjar övertrycksbehandlingen (CPAP), kan du boka tid till en av våra sjukskötare (Maria Myllylä, Janika Viljala) som är välorienterade i CPAP-behandling. Första besöket hos skötaren tar ca. 1 timme. Det gås noggrant igenom allt som har att göras med användningen av maskinen. Att hitta en passande mask och apparat är grundstenar i en lyckad vård av sömnapné. Kontrollbesök och annan kontakt vid behov kan också bokas genast.